Powrót
znak_UniqDiet

Regulamin

Regulamin świadczenia usług przygotowania i dostawy posiłków w ramach cateringu dietetycznego Uniq Diet

§1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług, świadczonych przez Łukasz Paczuski, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Łukasz Paczuski przy ul. Sarmackiej 20A m. 41 w Warszawie 02-972, wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Warszawa pod NIP 952-202-20-11, REGON 364041528, zwanym dalej „Uniq Diet”.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

§ 2 Definicje

1. Usługi
– Przygotowanie i dostarczanie przez Uniq Diet posiłków w zestawach w ramach tzw. cateringu dietetycznego
2. Klient      
– Pełnoletnia osoba fizyczna lub podmiot gospodarczy, korzystająca z Usług

§3 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia („Zamówienie”) jest Usługa albo Usługi w wybranym przez Klienta, jednym z poniższych wariantów („Zestaw”):
1. Dieta SPORT (1200 kcal, 1500 kcal, 2000kcal, 2500kcal, 3000 kcal, 3500kcal) –
5 daniowa
2. Dieta VEGE (1200 kcal, 1500 kcal, 2000kcal, 2500kcal, 3000 kcal, 3500kcal) –
5 daniowa
3. Dieta INDYWIDUALNA
4. UNIQ LUNCH.
2. Każdy z posiłków dostarczany jest w szczelnie zamkniętym pojemniku, umieszczonym wraz z innymi, wchodzącymi w skład Zestawu posiłków w opakowaniu zbiorczym – torba papierowa z logo Uniq Diet z danymi Klienta takimi jak imię i nazwisko.
3. Ceny poszczególnych Zestawów, obowiązujące w dniu złożenia danego Zamówienia określone są w cenniku Uniq Diet („Cennik”), dostępnym pod adresem uniqdiet.pl (zakładka „cennik”)

§4 Złożenie zamówienia

1. Zamówienie Usług następuje poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji przez osobę, zamierzającą skorzystać z Usług („Zamawiający”):
1. Mailowo poprzez wysłanie mail’a na adres zamówienia: uniq.diet@gmail.com .
2. Poprzez odpowiedni formularz, dostępny pod adresem www.uniqdiet.pl
w panelu klienta ( po uprzedniej rejestracji w bazie klientów) dostępny przez 24h na dobę.
3. Telefonicznie z potwierdzeniem mailowym klienta pod nr tel: 725-420-821 lub 794-547-583 czynnym od poniedziałku do piątku od 7.00 do 16:00.
2. Zamówienie uważane jest za złożone z chwilą otrzymania przez Zamawiającego potwierdzenia jego otrzymania za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, zawierającego: dane Klienta, numer Zamówienia, wybrany Wariant diety, adres dostawy, daty i godziny poszczególnych dostaw i inne istotne dla danego Zamówienia informacje.
3. Zamówienia złożone w dzień roboczy do godz. 10.00 będą realizowane od następnego dnia roboczego następującego po dacie złożenia zamówienia. Zamówienia złożone w dzień roboczy po godz. 10.00 oraz w soboty, niedziele, dni ustawowo wolne od pracy będą realizowane od drugiego dnia roboczego następującego po dacie złożenia zamówienia.
4. Poza informacjami, wymaganymi standardowo podczas składania Zamówienia, Zamawiający zobowiązany jest poinformować Uniq Diet o wszelkich dolegliwościach zdrowotnych, w tym alergiach pokarmowych i innych chorobach lub dolegliwościach, wymagających eliminacji lub ograniczenia spożywania określonych produktów.
5. Przyjęcie i zrealizowanie Zamówienia – także z uwzględnieniem informacji, o których mowa w ust. 4 powyżej, nie stanowi przyjęcia odpowiedzialności Uniq Diet za ewentualne niekorzystne samopoczucie Klienta, lub negatywną reakcję organizmu na zestaw składników, w szczególności z powodu braku wiedzy i wpływu Uniq Diet o pozostałych przyjmowanych przez klienta płynach i produktach.

§5 Płatność za zamówienie

1. Zamawiający zobowiązany jest dokonać płatności za Zamówienie na jeden dzień roboczy przed jego realizacją na podstawie potwierdzenia zamówienia w jeden
z następujących sposobów:
1. przelewem bankowym na wskazany w potwierdzeniu Zamówienia rachunek bankowy,
2. za pośrednictwem udostępnionego przez Uniq Diet na swojej stronie internetowej systemu płatności elektronicznych (on-line).
2. Za dzień płatności uważany jest:
1. w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt a) powyżej: dzień uznania rachunku bankowego Klienta kwotą należności za dane Zamówienie,
2. w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt b) powyżej: dzień otrzymania przez Uniq Diet potwierdzenia zapłaty od operatora systemu, o którym mowa w ust.
1 pkt b) powyżej albo – jeśli Uniq Diet otrzyma takie potwierdzenie do godz. 10:00 dnia poprzedzającego dostawę.
3. Uniq Diet uprawniony jest do wstrzymania się z realizacją Zamówienia do otrzymania należności za dane zamówienie za przekazaniem Zamawiającemu stosownej informacji droga telefoniczną lub mailową. W razie skorzystania z tego uprawnienia przez Uniq Diet za dzień złożenia zamówienia uważany będzie dzień zapłaty (uznania rachunku bankowego Uniq Diet) kwotą należności.

§6 Dostawa

1. Dostawa Zamówienia odbywa się codziennie w przedziale godzinowym pomiędzy 01:00-7:00 lub dostarczane są podczas dostawy wieczornej w dzień poprzedzający rozpoczęcie diety.
2. Teren bezpłatnej dostawy obejmuje granice administracyjne miejscowości: Warszawa, Otwock, Karczew, Józefów k. Otwocka. Dostawa poza ten teren jest dodatkowo płatna i ustalana jest indywidualnie drogą telefoniczną lub mailową
z obsługa firmy Uniq Diet.
3. W razie nieodebrania przez Klienta Zamówienia spowodowane nieobecnością osoby upoważnionej do odbioru Zamówienia lub jakąkolwiek inną okolicznością/okolicznościami nie zgłoszoną do godz.14:00 dnia poprzedzającego Dostawę, przedmiot Zamówienia uważa się za skutecznie doręczony. Klient nie jest
w takim wypadku uprawniony do domagania się zwrotu należności za Zamówienie
w części przypadającej na dany dzień lub zgłaszania jakichkolwiek innych roszczeń
z tytułu nieotrzymania Zamówienia.

§7 Konsultacje dietetyczne

1. Klienci Uniq Diet mają możliwość skorzystania z konsultacji z dietetykiem
w preferencyjnych cenach.
2. Indywidualne konsultacje z dojazdem do klienta są dodatkowo płatne.

§8 Zmiana i anulowanie zamówienia

1. Klient uprawniony jest do zmiany Zamówienia w części dotyczącej: terminów poszczególnych dostaw lub adresu dostawy. Zmianę uważa się za dokonaną z chwilą przesłania przez Klienta do Uniq Diet wiadomości mailowej na adres: uniq.diet@gmail.com  lub telefonicznie do godziny 10:00 dnia poprzedzającego dostawę zamówienia.
2. Klient uprawniony jest do anulowania Zamówienia w wybranym przez siebie dniu nie później niż do godz. 10:00 na 1 dzień roboczy przed planowaną datą anulowania zamówienia.
3. Zamówienie ulega wydłużeniu o taką ilość dni, dla których Klient skorzystał
z uprawnienia do anulowania Zamówienia. Klientowi nie przysługuje prawo domagania się zwrotu należności za Zamówienie z tytułu jego częściowego anulowania. Zamówienie zostaje zawieszone do wykorzystania w terminie 30 dni od daty anulacji.
4. W przypadku rezygnacji z zamówienia pakietowego (zgodnego z aktualną ofertą Uniq Diet) klienta obowiązuje rozliczenie wykorzystanej częściowo diety w cenach dni pojedynczych.
5. W przypadku zmiany diety w trakcie trwania zamówienia na pakiet
o wyższej wartości, klient zobowiązany jest dokonać dopłaty do godz. 18:00 dnia poprzedzającego dostawę.
6. Klientowi nie przysługuje prawo do zwrotu różnicy w przypadku zmniejszenia pakietu.

§9 Reklamacje

1. W razie niezgodności przedmiotu Zamówienia lub sposobu jego realizacji ze złożonym Zamówieniem lub niniejszym regulaminem, Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji („Reklamacja”).
2. Reklamacja winna zostać złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej
e-mail pod adresem: uniq.diet@gmail.com
3. Reklamację uważa się za złożoną z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia reklamacji, ale w żadnym razie nie później niż o godz. 8: 00 kolejnego dnia roboczego, następującego po dniu złożenia Reklamacji
4. W razie uwzględnienia przedmiotu reklamacji Uniq Diet poinformuje Klienta
o możliwości wymiany przedmiotu Zamówienia danego dnia roboczego bądź rekompensaty za niewywiązanie się z przedmiotu Zamówienia poprzez kontakt telefoniczny bądź drogą mailową.
5. W razie stwierdzenia przez Uniq Diet, iż Reklamacja jest niezasadna w szczególności z uwagi na zgodność przedmiotu Reklamacji z Zamówieniem, Uniq Diet poinformuje Klienta o fakcie nieuwzględnienia Reklamacji w terminie nie dłuższym niż 1 dzień przedstawiając stosowne uzasadnienie.
6. W razie nieuwzględnienia Reklamacji zgodnie z ust. 5 powyżej, braku możliwości dostarczenia Klientowi będącego przedmiotem wymiany posiłku lub posiłków
z przyczyn leżących po stronie Klienta lub niezwrócenia przez Klienta
w nienaruszonym stanie reklamowanego posiłku lub posiłków przedstawicielowi (kurierowi) Uniq Diet, który dostarczył Klientowi posiłek lub posiłki celem wymiany, Uniq Diet należna będzie kwota odpowiadająca wartości dostarczonych Klientowi posiłku lub posiłków zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem Uniq Diet.

§10 Polityka prywatności

Wszystkie dane osobowe oraz teleadresowe uzyskane w procesie rejestracji zamówienia są gromadzone i przechowywane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). Dane te nie będą użyczane, ani udostępniane osobom trzecim i będą przetwarzane i przechowywane wyłącznie w celach realizacji zamówienia i celach marketingowych. Administratorem danych jest Łukasz Paczuski, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Łukasz Paczuski przy ul. Sarmackiej 20A m. 41 w Warszawie 02-972, wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Warszawa pod NIP 952-202-20-11, REGON 364041528. Dostęp Klienta do swoich danych osobowych oraz zmiana lub poprawienie jest prawem Klienta i można tego dokonać poprzez zalogowanie do panelu klienta bądź kontaktując się z konsultantem Uniq Diet. Podanie swoich danych osobowych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania zrealizowanie zamówienia będzie utrudnione lub niemożliwe według oczekiwań Klienta.